Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД

 

Настоящите Общи условия имат за цел да регулират отношенията при сключване на договори между „УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД и Клиентите (физически или юридически лица), чрез уеб страницата https://ultralightgas.bg/, наричана за краткост „сайт”, във връзка с предоставяни за продажба стоки и услуги.

 

Настоящите Общи условия имат за цел и да информират Клиентите на сайта относно основните характеристики на стоките и услугите, които УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ предлага, за условията на доставката, както и за друга значима информация, за която Клиентите имат право на гарантиран и неограничен достъп.

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл.1. /1/ УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ предоставя възможност на всеки Клиент да направи онлайн поръчки на стоки и услуги, чрез персонално, гъвкаво и надеждно обслужване до врата, за градовете – София, Пловдив, Бургас, Русе, Смолян и околията на тези градове.

/2/ Поръчките могат да бъдат направени чрез сайта на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, но също така по телефон или имейл, изрично посочени в Раздел „Контакти” на сайта.

/3/ Екипът на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ поддържа подробна информация за всички стоки и услуги, която е достъпна в Раздел „Услуги” на сайта на дружеството. В Раздела са определени основните характеристики на всички стоки и услуги, които се предлагат на сайта. Допълнителна информация, както и препоръки при употреба се публикува и в Раздел „Блог”, с цел по-добра информираност на Клиентите. Наред с публикуваната информация, всеки Клиент има възможност да получи допълнителна консултация от екипа на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, чрез свободен избор на някоя от посочените форми за комуникация.

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ.

 

Чл.2. /1/ Всеки Клиент може да се регистрира на сайта, чрез попълване на предвидена за това форма. Регистрацията е безплатна.

/2/ Клиентите, които са направили своя регистрация, създават свой профил, който им позволява да направят поръчка през акаунта си, възможност за свободна справка до информация за минали и незавършени поръчки, възможност да съхраняват различни адреси за доставка, както и възможност да редактират предоставените данни и да въвеждат нови. Регистрацията е предвидена като форма, чрез която клиентът може да получи обслужване съобразено с неговите лични или бизнес потребности.

/3/ С регистрацията Клиентът заявя, че се е запознал с настоящите Общи условия и ги приема, както и с Политиката за защита на лични данни на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ ООД, която е неразделна част от тях.

/4/ Поръчка може да бъде направена и без регистрация.

 

III. ПОРЪЧКИ. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

 

Чл.3. /1/ Клиентите могат да направят заявка за предоставяните от УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ стоки и услуги чрез предвидената за това форма на сайта, чрез бутона „Направи заявка”.

/2/ С натискането на бутона Клиентът се препраща към страница на сайта, чрез която може да индивидуализира заявката си като избере конкретна стока или услуга и количество, според индивидуалните си потребности. В случай на необходимост, Клиентът може да използва посочените на същата страница контакти за да се свърже с екипа на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ за съдействие.

/3/ С попълване на всички необходими полета с информация, отбелязани със звездичка, Клиентът маркира полето, че е прочел и приел Общите условия и Политиката за защита на личните данни и натиска бутона „Изпрати”, заявката му се изпраща на екипа на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ за обработка. Направените заявки до 17:00 часа се обработват в същия ден, а след 17:00 часа в следващия ден.

/4/ Поръчката се счита за завършена след обработването й от екипа на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ и потвърждаването й по телефон или мейл, посочен от Клиента. С потвърждаването от Клиента, договорът се счита за сключен.

/5/ Клиентът може по всяко време да откаже поръчката, преди да бъде потвърдена. В случай на допуснати грешки и неточности при заявката, Клиентът може да се свърже с екипа на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ за отстраняване им до потвърждаване на поръчката.

/6/ Ако УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ не може да изпълни поръчка, поради това, че не разполага с поръчаните стоки, поръчката няма да бъде потвърдена, а Клиентът ще бъде уведомен своевременно.

/7/ В случай, че се доставя газ, същият и газовите бутилки следва да отговарят на всички нормативни изисквания.

 

Чл.4. /1/ След потвърждаване на поръчка, екипът на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ предава стоките за доставяне. Доставките се извършват от 8:00 до 18:00 часа, всеки ден, без почивка.

/2/ Доставките се извършват в рамките на 24 часа от потвърждаване на поръчката за градовете – София, Пловдив, Бургас, Русе, Смолян и до 72 часа за околията на тези градове.  

/3/ Разходите по доставка са включени към обявената крайна цена на Клиента и той не заплаща допълнителни такси.  

/4/ В случай, че се доставя газ, правото на собственост върху газа преминава върху Купувача при приемането на пълната газова бутилка. Газовите бутилки остават собственост на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, като предаването им се урежда по правилата на договор за заем за послужване, съгласно чл. 243 и следващите от ЗЗД.

 

Чл.5. /1/ Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки и услуги при получаването им чрез наложен платеж или по банков път.

/2/ В определени случаи, когато стойността на поръчката надвишава 1000,00 лева, УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ си запазва правото да поиска цялата или част от сумата да бъде платена авансово, по банков път.

 

Чл.6. /1/ Клиентът има право на рекламация, в случай на доставена стока с техническа неизправност или не според договореното.

/2/ Правото на рекламация може да бъде упражнено в предвидените от закона срокове, по телефон или мейл, посочени като форми за контакт с екипа на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ. При предявяване на рекламация, Клиентът има право на избере дали желае да му бъдат възстановени заплатени суми или желае да му бъдат доставени стоки от същото количество и качество, според първоначално договореното.

 

Чл.7. Всички договори с УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ се сключват на български език и към тях са приложими правилата на българското законодателство.

 

IV. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТИ.

 

Чл.8. /1/ В случай че Клиент има качеството „потребител”, той разполага и с правата гарантирани от Закона за защита на потребителите.

/2/ За целите на настоящите Общи условия, „потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, съгласно параграф 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

Чл.9. /1/ Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

/2/ За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, посочвайки име, адрес за кореспонденция, банкова сметка, по която да му бъдат възстановени дължими суми и в случай, че има телефонен номер и имейл адрес, чрез линиите за телефонна връзка или чрез имейл, като в случай че използва тази възможност, УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

/3/ За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

/4/ В случай че потребителят упражни правото си на отказ, УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ се задължава да му възстанови в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Клиентът не заплаща никакви разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца и законосъобразен начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, ако такива са дължими, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ.

 

/5/ Стоката следва да бъде върната в цялост и във вида, в който е доставена, заедно с документация, ако има такава и без увреждания. УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ има право да отложи възстановяването на плащанията до предаване стоките и в други случаи предвидени в закона.

/6/ Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

Чл.10. УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП, за стоките и услугите, към които това е приложимо, съгласно закона.

 

Повече информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП може да получите и при запитване на телефонните линии или на имейл.

V.ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПАЗЕНЕ НА ГАЗОВИ БУТИЛКИ.

Чл.11. УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ предоставя пълни бутилки за всяка доставка и прибира празните.

 

Чл.12. Клиентите са длъжни да се грижат за газовите бутилки с грижата на добър стопанин, да ги пазят от погиване, увреждане, замърсяване, подмяна и кражба.

/2/ Клиентите нямат право да пълнят бутилки на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ и да ги заменят с бутилки, различни от тези на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ.

 

Чл.13. УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ има право да изиска парична компенсация от клиентите в случай, че клиентът върне повредена бутилка, с цел УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ да я ремонтира или бракува. За целите на тези общи условия под „повредена бутилка" се разбира: газова бутилка, от която изтича газ; притежава вентил с видими повреди; има видими подбитости, вдлъбнатини, изкривявания на опорния пръстен и ръкохватката; следи от удари с остър предмет; мащабни повреди на лаковото антикорозионно покритие, причинени от огън, химически реагенти или механично въздействие. В случай на отказ от страна на клиентът да заплати, УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ има право да откаже заявена, заплатена, но недоставена стока или услуга и/или да потърси правата си по съдебен ред.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. СЪГЛАСИЕ.

Чл.14. /1/ Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, за което ще бъдат уведомени по подходящ начин всички Клиенти на сайта. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на адрес https://ultralightgas.bg/ и имат действие занапред, като не засягат поръчките, потвърдени от УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ преди този момент.

/2/ УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след публикуването им на https://ultralightgas.bg/ и ако Клиентът в 14-дневен срок изрично не заяви, че ги отхвърля.

 

Чл.15. УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ публикува тези общи условия на адрес https://ultralightgas.bg/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл.16. С регистрирането си на сайта, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни и ги приема изцяло и декларира, че му е предоставена информацията за сключването на договор от разстояние, както и с условията на плащания за доставката на продуктите.

Чл.17. Клиентът има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. Настоящите Общи условия и договора на Клиента с УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.


        Чл.19. УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за  личните данни, които УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, могат да упражняват правата си се съдържа в Политиката за защита на личните данни на „УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД.

IX. КОНТАКТИ.

 

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

„УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД

Единен идентификационен код (ЕИК): 202346519

Рег.№ по Закона за данък добавена стойност: BG202346519

Адрес за кореспонденция: град София, общ. Столична, ж.к. Сеславци, ул. „Ангел войвода“ №1

Управител: Боян Григоров Йорданов

Контакти с офиси по населени места:

град София: 0885 10 60 60 / ulgsofia@gmail.com  

град Пловдив 0878 637 637 / ulgplovdiv@gmail.com  

град  Бургас 0885 94 40 40 / ulgburgas@gmail.com  

град  Русе 0885 130 137 / ulgruse@gmail.com  

град Смолян 0889 366 200 / ulgsmolyan@gmail.com  

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Адрес: град София, пл. „Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

Телефон за контакт/факс: 02/933 0565 / 02/9884218

Електронна поща: info@kzp.bg

Интернет страница: https://www.kzp.bg/

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.

Чл.20. "УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД притежава правата върху целия уеб сайт https://ultralightgas.bg/, в това число и публикувания на него снимков материал, модели, съдържание и всеки отделен елемент от него. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от страна на "УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД, нарушителите подлежат на санкции, съгласно Закона за авторско право и сродните му права.

/2/Ако потребител на сайта доброволно изпрати идея, предложение и др. подобни, ще се счита, че предоставя правата върху тях на "УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД и последния може да ги ползва без да дължи обезщетение или компенсация затова под каквато и да е форма.

 

Чл.21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите, когато това е приложимо.

Чл.24. Политиката за защита на личните данни на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ е неразделна част от настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Клиенти на 08.01.2019

 

Заявете доставка на газ!

При нужда от газ заявете количеството и посочете адреса си, останалото ще изпълним ние от ULTRA LIGHT GAS

Направи заявка

 Бутилки за доставка на газ

10 кг.

20 кг.

30 кг.

40 кг.