ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА „УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД

„УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ“ ООД (УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ) е дружество, което предлага доставки на бутилирана газ и на екологично чисти дървени въглища, за битови и търговски нужди, както и други услуги, с възможност за онлайн поръчки, с персонално, гъвкаво и надеждно обслужване до адреса на клиентите.

Като администратор на лични данни и във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните), УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ поема ангажимент за защита поверителността и неприкосновеността на личните данни на клиентите, обработвани във връзка с търговската дейност на дружеството.

Настоящата декларация си поставя за цел да информира субектите на данни за категориите данни, които УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ обработва, целите и основанията за обработване, категориите получатели на лични данни и условията, при които им се предоставят, правата на клиентите, като субекти на данни и начина, по който могат да ги упражнят.

I. Принципи на обработване на лични данни.

УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ съзнава, че защитата на личните данни, при тяхното обработване е основно право на всяко физическо лице. Затова като предпоставка за законосъобразност на всяка дейност по обработване на лични данни прилагаме следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;

Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;

Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;

Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;

Ограничение  на съхранението – данните да се обработват за период с минимална продължителност, съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;

Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

II. Категории обработвани лични данни.  

В зависимост от конкретните цели и основания, УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

1) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорни задължения на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ и клиента:

 • Собствено име, фамилия, телефон за връзка, имейл адрес, адрес за доставка на и предоставяне на услуга.

2) Данни, изготвени и генерирани от УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

 • информация за заявена доставка на газ или дървени въглища, както и за заявени услуги, в която е възможно да се съдържат лични данни, детайлизирани справки към сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;
 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система на устройството, от което е заявена доставка на газ, дървени въглища или услуга, в случай че клиентът е направил поръчката си онлайн;
 • данни за местоположението(IP адрес), от което е заявена доставка на газ, дървени въглища или услуга, в случай че клиентът е направил поръчката си онлайн;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, която може да съдържа лични данни, свързана с договорното правоотношение, получена чрез: електронна поща, писма, информация за заявки за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и други форми за обратна връзка;
 • запис на глас и телефонни разговори, в които може да се съдържат лични данни, в случай че заявката за доставяне на газ, дървени въглища или друга услуга е извършено по телефон от клиента.

3). УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ може да обработва и трафични данни, определени в Закона за електронните съобщения и други нормативни актове.

III. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

1) УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ обработва лични данни на следните основания:

 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ или на трета страна;
 • обработване на лични данни, въз основа съгласие на субекта на данни, при спазване на изискванията за формата и начина, по който съгласието следва да бъде изразено.

УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ си запазва правото да обработва лични данни и на други предвидени в законодателството основания, когато това е съобразено с принципите на обработване и при прилагане на адекватни мерки на защита.

2) УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ  обработва лични данни, въз основа на горепосочените основания и за следните цели:

 • сключване на договори и изпълнение на договорни задължения;
 • предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги;
 • издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за заявени и изпълнени услуги;
 • за извършване на данъчно - осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • изпълнение на други задължения на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, произтичащи от законодателството или от други изрични договорености с клиента.

IV. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 • лица, които приемат и обработват заявки на клиенти за доставки и услуги и обработват лични данни под ръководството на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ;
 • лица, изпълняващи заявените от клиента доставки или услуги, под ръководството на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ  или под ръководството на друго лице обработващо лични данни, по изрични указания на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ;
 • лица, предоставящи услуги като контактен център за осигуряване на техническо съдействие;
 • банки, обслужващи плащанията, извършени от клиента;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – юридически, счетоводни и други;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - български съд, прокуратура, органи на досъдебно производство или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи - Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

V. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване на договори и изпълнение на договорни задължения, предоставяне на информация за ползвани услуги се обработват за срока на изпълнение на договора, а и след този срок, когато това е необходимо за защита на легитимни права и интереси на някоя от страните или на трето лице;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол и изготвяне на справки за ползвани и предоставени услуги като, но не само - фактури, дебитни, кредитни известия и други счетоводни документи, приемо-предавателни протоколи и други се съхраняват за срокове, определени в данъчното и счетоводно законодателство.

Запис на глас (телефонните разговори) - 2 години от провеждане на разговора;

Лични данни, обработвани на изпълнение на други законови задължения или по други договорености с клиент се съхраняват в сроковете предвидени от законодателството, а когато няма такива, за сроковете, необходими за изпълнение на целите, за които се обработват.

VI. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ.

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните гарантирани от закона права:

- да получите достъп до личните Ви данни и информация от вида, която сме включили в тази Политика по отношение на въпросните данни. Може да поискате от УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, отправено по реда на чл. 29 от Закона за защита на личните данни;

- да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в предвидените от законодателството случаи;

- да изискате да бъдете „забравен“ след прекратяване на използването на предлаганите услуги и след изтичане на 6-месечния срок за съхраняване на данни съгл. чл.251б от Закона за електронните съобщения, с изключение на данните, за които нормативен акт въвежда задължение за съхраняване в по-дълъг срок;

-  право на преносимост на личните данни, при условията на Общия регламент за защита на данните;

- право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, с изключение за данните и целите за които субекта е изразил съгласие, при спазване на установените принципи на обработване на лични данни;

- право да потърсите защита по административен ред, чрез жалба до надзорен орган или по съдебен ред, в случай че правата Ви са били нарушени.

Правата си може да упражните като подадете писмено заявление до УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, с посочване на искането Ви, на адреса на дружеството: град София, общ. Столична, ж.к. Сеславци, ул. „Ангел войвода“ №1.

В случай, че имате необходимост от допълнително съдействие, може да се свържете с екипа на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ, чрез някоя от посочените форми за контакт и с необходимото внимание ще Ви окажем нужната помощ.

VII. КОНТАКТИ.

Данни за администратора:

„УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ” ООД

Единен идентификационен код (ЕИК): 202346519

Адрес за кореспонденция: град София, общ. Столична, ж.к. Сеславци, ул. „Ангел войвода“ №1

Телефон за контакт: 0885106060

Електронна поща: ulgsofia@gmail.com

Данни за надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: град София, бул. „Проф.Цветан Лазаров” №2, п.код.: 1592

Телефон за контакт: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ си запазва правото периодично да актуализира настоящата Политика за защита на личните данни, с оглед осигуряване на по-висок стандарт на защита за поверителността и неприкосновеността на личните данни и по-голяма информираност на клиентите.

Всички направени актуализации ще бъдат своевременно публикувани на интернет страницата на УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ – https://ultralightgas.bg/, за да бъде осигурен неограничен свободен достъп до тях.

Настоящата Политика за защита на личните данни е неизменна част от Общите условия на „УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ“ ООД и с приемането им, се счита че сте се запознали и с настоящата Политика.