LPG съвкупност от пропан и бутан газове

КАКВО Е LPG?

LPG e съвкупност от пропан и бутан - газове, лишени от токсичност, които горят тихо, без да отделят миризма. Тяхното горене е подобно на дишането на растенията: отхвърля само въглеродния двуокис и водните пари, затова можем да кажем, че комбинацията от пропан и бутан (LPG) е природен, чист енергиен източник.

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Втечнен газ пропан-бутан (LPG) се получава при обработката на нефта или природния газ. През 1910 г. д-р Валтер Снелинг произвежда за първи път пропан-бутан, а няколко години след това се появяват и първите търговски продукти съдържащи пропан-бутан.

В нормално състояние пропан-бутанът е газообразен. За оптималната му комерсиална употреба той преминава в течно състояние чрез нагнетяването му в съдове с нормативно заложени спецификации гарантиращи безопасното му съхранение, транспортиране и крайна употреба.

LPG е широко достъпен, гъвкав и лесен за разпространение, което го прави изключително атрактивен в дългосрочен план за доставка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Над 1000 различни приложения, както в бита така и в индустрията, услугите и търговията има пропан-бутанът. Той е уникален партньор на възобновяемите източници заедно със слънчевата и вятърната енергия. Автоматичното превключване на съоръженията при необходимост го превръщат в безценен помощник, добавящ топлина или енергия точно когато и колкото е необходимо.

LPG може да играе ключова роля в осигуряването на енергийната сигурност в дългосрочен  план за много страни. Проучването на източници на природен газ са довели до значително увеличение на доставките на пропан-бутан за световните пазари. Веригата на предлагането на LPG е гъвкава и децентрализирана.

У дома - за отопление - в движение - на работа - за забавление - на къмпинг - във фермата (на село) - други (аерозолна, хладилна и химическа промишленост – като суровина за производството на продукти, като гориво за газокари)

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ LPG?

LPG е ефикасен източник на гориво, богат на енергия с по-висока калоричност за единица от повечето използвани горива, включително въглища, природен газ, дизел, бензин, масла и биомаса на горивата, получени от алкохоли. Това означава, че пламъкът на LPG изгаря по-горещо, предимство, което може да се трансформира в по-висока ефективност!

ТАБЛИЦА ЗА КАЛОРИЧНОСТ НА ГОРИВАТА

От публикуваната по-долу Таблица за калоричност на горивата, може да добиете представа за коефициентът на полезно действие на различните видове горива, и въз основа на тази информация да формирате своето решение по какъв начин ще отоплявате своя дом или бизнес.

1 kW се добива от:

 

КОЛИЧЕСТВО

 

ГОРИВО

0,107 m3

Природен газ

0,288 kg

Дърва

0,085 kg

Нафта

1 kW

Електричество

0,073 kg

Пропан-бутан

0,083 kg

Бензин

0,092 kg

Мазут

0,218 kg

Брикети

0,218 kg

Кафяви въглища

0,144 kg

Черни въглища

0,124 kg

       Дървени въглища

 

ГОРИВО (ЕНЕРГИЯ)

 

КАЛОРИЧНОСТ

Кафяви въглища

3500 kcal/kg

Природен газ

8500 kcal/cubic meter

Дърва

2500 kcal/kg

Мазут

9520 kcal/kg

Ел.енергия

860 kcal/kWh

Пропан - бутан

11950 kcal/kg

Нафта

10000 kcal/kg

 

 

Портативен

LPG е гориво, което е лесно преносимо, поради което се предлага дори в най-отдалечени области. Той способства за подобряване на живота на милиони граждани по света и за осигуряване на по-нататъшен тласък на регионалното развитие.

Чист

LPG е най-чистото при изгаряне гориво, тъй като отделя по-малко CO2 за единица енергия в сравнение с въглищата или нефта. Едва 81% от въглеродния диоксид за киловатчас, който се отделя при изгарянето на петрола и 70% от този за въглищата. По-"чист" дори от течните горива, защото отделя много малко частици (сажди) при изгаряне. Употребата му подобрява качеството на въздуха, възприема се като редуктор на емисиите на парникови газове и предпазва околната среда.

Гъвкав

LPG има повече от 1000 приложения: използва се в областта на транспорта, в търговията, индустрията, земеделието, битовото отопление и готвенето, както и за развлекателни цели.

Достъпен

LPG може да бъде достъпен за всички и навсякъде днес без големи инвестиции в инфраструктурата. Налични са достатъчно резерви, които да удовлетворят потреблението за десетилетия напред.

LPG И ОБЩЕСТВЕНИ КАУЗИ

Влошаването на качеството на въздуха има сериозно влияние в глобален аспект върху здравето на всички хора. В тази връзка като едно от най-слабо замърсяващите горива LPG може да подобри качеството на въздуха, да допринесе за ресурсно обезпечаване на спестяванията в световен мащаб, като изиграе важна роля и за ограничаване на обезлесяването. Преминаването от бензин, дизелово гориво, въглища или мазут към LPG ще подпомогне запазването на природните ресурси.