Препоръки за безопасност при ползване на газови бутилки

Дейността по инсталацията на бутилките с газ и уредите работещи на газ, трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти. 

Експлоатацията им  се осъществява само от подготвени технически кадри, след предварително обучение. 

Едно от основните правила за безопасност, е постоянен контрол над техническата изправност на вашите съоръжения работещи на газ в бутилки.

Необходимо е уредите работещи на газ, да са стандартизирани и придружени със съответния сертификат за безопасност, както и упътване за ползване, което гарантира вашата безопасност и в никакъв случай да не се използват газови устройства с доработки и бутилки със непроверен произход.


Съхранението и устройването  на газови бутилки в бани и спални е недопустимо.

Недопустимо е съхранението на газови бутилки в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина.

Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно.

Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се утаява в най-ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.

В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив.

Ако е тъмно в помещението, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др.
 
Препоръчително е по най-бързия начин да изключите електричеството. 

Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. 

При всяко напълване отново на битовите бутилки с газ в базата на Ултра Лайт Газ, както и на определените за това газостанции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане. 

Периодично той трябва да се подлага на проверка от оторизираните за това органи, по специална методика за откриване на скрити дефекти и течове.

Не поемайте излишен риск и не практикувайте напълване с газ на по-малки бутилки от такива с по-голяма вместимост.

Всяка профилактика, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред. 

Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

Не рискувайте,  като затопляйте допълнително газовата бутилка при ползване, с цел извличане на максимално количество газ, защото така повишавате налягането в бутилката!

Гаражите за автомобили с автомобилни газови устройства (АГУ), трябва да имат постоянно действаща вентилация.

Подземните гаражи, в които могат да се паркират автомобили с АГУ, трябва да имат вентилация, осигуряваща най-малко трикратен въздухообмен за час, автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение и газсигнализатори!

Отопляваните с газови печки помещения, трябва да са с непрекъснат процес на естествена вентилация.